مبانی هنجاری سیاست گذاری امور خارجی آمریکا

نویسنده

چکیده

این تحقیق در پی بررسی ریشه های فرهنگی سیاست خارجی آمریکا در آنچه که به سیاست نظم نوین جهانی مشهور شده است می باشد به بیان دیگر برداشت فرهنگی آمریکایی ها از نظم آمریکایی ها از نظم جهانی چیست و ویژگی های سیاس اجتماعی آمریکایی ها که می تواند بر نگرش آنها نسبت به نظم جهانی تاثیر گذار باشد کدامند تلاش برای دستیابی به نظمی بین المللی مبتنی بر نوعی تفاهم جهانی همواره مورد توجه پژوهشگران و سیاستمداران بوده است ایالات متحده به علت در اختیار داشتن قدرت نظامی – اقتصادی بزرگترین بازیگر عرصه روابط بین امللی و در تلاش برای پی ریزی نظم جهانی است یشینه فرهنگی سیاسی آمریکایی ها از نگرانی ها و دلمشغولی های آنها در خصوص مسائلی مانند رهبری و نظم جهانی حکایت دارد شناختن ریشه های فرهنگی این دلمشغولی ها و اهدافی که آمریکایی ها به تبع آن در سر دارند از جمله اهداف این مقاله است که ما را در فهم بهتر رفتار این بازیگر بزرگ عرصه روابط بین الملل و سیاست خارجی آن یاری می نماید فرهنگ سیاسی آمریکا از جمله متشکل است از لیبرالیسم فردگرایی عملگرایی و نگرش منجی گرایانه ویژه آمریکایی ها طی این مقاله یامدهای این فرهنگ درسیاست گذاری امور خارجی نشان داده شده است اعتقاد به ایدئولوژی لیبرال به طور اعم و آرمان های آمریکایی به طور اخص تقلیل سیاست قطعیت ابزار گرایی تفکر تخصصی و فنی موفقیت تاریخی ملتی که به یک ابر قدرت تبدیل شده است و در پایان منافع ملی ایالات متحده عناصری هستند که برداشت آمریکایی ها را از نظم جهانی شکل می دهند

کلیدواژه‌ها