تاثیرات دو سویه فرهنگ علم و تکنولوژی در سیاست های توسعه ای از منظر تاریخ

نویسنده

چکیده

فرهنگ علم و تکنولوژی عواملی به هم پیوسته و جدایی ناپذیرند بر اساس شواهد و مصادیق تاریخی تاثیر هر کدام از عوامل بر دیگری انکار ناپذیر است به بیانی دیگر اگر نظام یا سیستم را مجموعه یا انکار ناپذیر است به بیانی دیگر اگر نظام یا سیستم را مجموعه یا ارگانیسمی تعریف نمائیم که همه اعضای آن بر همدیگر تاثیر می گذارند و متقابلا تاثیر می پذیرند از جمله مهم ترین مولفه های نظام فرهنگی جوامع به ویژه در عصر جدید علم و تکنولوژی است لذا چگونگی ارتباط بین این عوامل یعنی علم تکنولوژی و نظام فرهنگی تعیین کنده سیاست های توسعه ای است در این نوشتار هر چند مختصر ارتباط مذکور از منظری تاریخی مورد مداقه قرار گرفته است . در راستای تحقق این هدف سیر تاریخی و چگونگی این ارتباط در تمدن اسلامی زمینه ساز تحول علم و و تکنولوژی مسلمانان بوده اشارت رفته است سپس سیر تاریخی قرون معاصر که نقطه عطف آن انقلاب صنعتی رنسانس و عصر روشنگری است مورد پژوهش قرار گرفته است. در پایان توجه مقاله به چگونگی ارتباط فرهنگ علم و فن آوری در جهان کنونی معطوف گشته است حاصل آنکه به رهیافتی هدایت می شویم که بر آن اساس رمز پیشرفت کشورهای در حال توسعه را در باز گشت به خویشتن و تفکر خودی از منظرفرهنگ بومی به منظور شکوفایی علم و دست یابی به تکنولوژی در قالب سیاست های توسعه ای جستجو می کند.

کلیدواژه‌ها