ساز و کارهای کنترل قدرت (مبانی و عملکرد ها )

نویسنده

چکیده

قدرت کاربردی دو سویه برای جوامع مدنی دارد از یک سو به عنوان ضامن تحقق حقوق امنیت و آزادی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جوامع مدنی شمرد می شود و از سوی دیگر اگر تحت کنترل و نظامت قرار نگیرد و ممکن است خود به عنوان قویترین عامل تعددی به حقوق امنیت و آزادی های مدنی بکار گرفته شود بررسی نظری ماهیت قدرت و فلسفه وجودی آن از دیدگاه های متفاوت و نیز بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات عینی و عملی آزدیخواهان مبارزان و علمای سیاسی در جهت کسب حقوق و آزادی های فردی و کنترل قدرت در مجموع به ما کمک خواهد نمود تا جایگاه درست قدرت در جوامع مدنی را به عنوان هدف اصلی این مقاله تبیین نماییم.

کلیدواژه‌ها