تحلیلی بر نقش موشک های بالستیک در دکترین دفاعی ایران

نویسنده

چکیده

این مقاله نقش موشک های بالستیک را در دکترین دفاعی ایران مورد بررسی قرار می دهد در مورد سناریوهایی که در قالب آنها این موشکها ممکن است مورد استفاده قرار گیرند به بحث می پردازد و اثرات دکترین دفاعی ایران را بر نحوه توسعه این موشکها در آینده مورد کنکاش قرار می دهد در این مقاله تلاش بر آن است که نشان داده شود تاکید دکترین دفاعی ایران بر بازدارندگی متعارف و نیز جنگ نامتقارن به همواره عقب ماندگی تکنولوژیک و محدودیت های مالی ایران را به سمت تلاش مجدانه ای برای ایجاد صنایع موشکی مستقل سوق داده است در خاتمه اینگونه نتیجه گیری می شود که فعالیت های صنایع موشکی ایران در آینده متمرکز بر افزایش برد و دقت موشکهای بالستیک خواهد بود همزمان ایران تلاش خواهد نمود تا تکنولوژی لازم برای ساخت موشکهای بالستیک با سوخت جامد را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها