باز خوانی نظریه جوامع منشوری ریگز و مساله یابی سیاست گذاری عمومی در ایران

نویسنده

چکیده

پرداختن به این موضوع که آیا ارتباط میان علومک مختلف در دو حوزه کلی علوم دقیق و علوم انسانی به استفاده از روشهای هر یک در دیگری منجر خواهد گردید و آیا از یافته های هر حوزه در حوزه دیگر می توان بهره جست سالهاست که به عنوان مساله ای قابل بحث در محافل علمی مورد توجه و دقت نویسندگان قرار دارد از این رهگذر برخی برآنند که دو حوزه علوم دقیق و علوم اجتماعی اساسا به دلیل تفاوت های ماهوی دو حوزه ای از یکدیگر جدایند و امکان نزدیک سازی و انطباق روش ها و یافته های آنها بر یکدیگر وجود ندارد در حالی که گروهی دیگر چنین می پندارند که به تناسب شرایط مکانی و زمانی و فراخور موضوع می توان از روش ها و یافته های مربوط به یک رشته در رشته دیگر بهره جست فرد دبلیو ریگز از نویسندگانی است که با به کارگیری برخی مثال ها و مفاهیم فیزیکی تلاش نموده تا جنبه هایی از مسائل مربوط به حوزه سیاست گذاری و اداره عمومی در جوامع مختلف را به بررسی بنشیند . نوشتار حاضر با بهره گیری از یافته های این نویسنده می کوشد تا برخی از مشکلات تحلیل سیاست گذاری در ایران را مورد توجه قرار دهد .

کلیدواژه‌ها