سیاست های اشتغال دولت فرانسه در دهه های 1980 و 1990 منطق و جهت های اساسی

نویسنده

چکیده

خروج از دوره سی ساله با شکوه (1975- 1945) با مشخصه رشد اقتصادی بالا و با دوام و ورود به دوره رشد پایین اقتصادی و بیکاری ساختاری کشورهای توسعه یافته غربی را خصوصا از 1980 بدین سو واداشته تا مجموعه ای از سیاست گذاری ها را با عنوان سیاست های اشتغال تدوین کرده و به اجرا گذارند در این مقاله تجربه دولت فرانسه که در جمع کشورهای توسعه یافته به عنوان دولتی مداخله گرا شناخته می شود در خصوص شیوه های سیاست گذاری برای پاسخ دهی به معضل بیکاری در دهه های 1980 و 1990 در ابعاد منطق و جهت های اساسی به بحث گذارده خواهد شد بر این اساس مرجعیت بازار آزاد و سیاست گذاری در عرصه های آموزش و آماده سازی نیروی کار برای بازار های مدرن تولید کالا و خدمات تشویق بکارگیری موقت نیروهای کار در بخش عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا برای خواننده محترم امکان مقایسه تجربه فرانسه و کشورمان ایران فراهم آید.

کلیدواژه‌ها