تداوم سیستم اقتدار گرایی در آسیای مرکزی

نویسنده

چکیده

فروپاشی نظام کمونیستی و متعاقب آن تجزیه اتحاد جماهیر شوروی موجب شد تا نظام بین الملل دوباره تعریف گردد.جامعه بین الملل جهانی این مسئله را به منزله خاتمه جنگ سرد و پیروزی قطعی دموکراسی مدرن و غلبه نظام بازار آزاد بر سیستم کمونیستی محسوب نمود.عده ای بر این باور شدند که جمهوری های تازه به استقلال رسیده فدراسیون اتحاد جماهیر شوروی گام محکمی بر جاده دموکراسی مدرن بردارند.حال آن که چنین تصوری در دهه اول استقلا جمهوری های آسیای مرکزی رخ نداد و رژیم های ریاست جمهوری اقتدارگرا در پنج جمهوری این منطقه ظاهر گشتند.
این مقاله در صدد بررسی چنین نوع رژیم هایی است که در قالب دولت های غیر دموکراتیک شکل گرفته اند و به دنبال آن دلائل اساسی برای این نوع رژیم های اقتدار گر است که هنوز پس از کمونیسم پا بر جا هستند.

کلیدواژه‌ها