دین و ملیت در هویت ایرانی

نویسنده

چکیده

رابطه میان دین و ملیت یا به عبارتی میان اسلام و ایران در سالهای نیمه دوم قرن بیستم میلادی از موضوعات جنجالی مطالعات ایران معاصر بوده است.نگاه رایج و غیر واقع گرایانه به این موضوع که تحت تاثیر رویدادها و گفتمانهای معاصر خود بوده است رابطه میان ایران و اسلام را نوعی رابطه کشمکش آمیز و حذفی در نظر گرفته است.هدف این پژوهش آن است تا در یک چشم انداز تاریخی و با اتکا به مطالعه دقیق تر نشان دهد که این نوع نگرش به رابطه اسلام و ایرانی بودن از اصالت تاریخی برخوردار نیست و این دو پدیده در طول سده های پس از اسلام در ایران رابطه کشمکش آمیز نداشته اند.نویسنده پی آمدهای نگاه حذفی به این رابطه را برای ایران معاصر مورد بررسی قرارداده است.

کلیدواژه‌ها