امکان سنجی احکام جهاد در فراسوی قلمرو ملی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی عاملی مهم که زیر ساخت های تئوریک و بعضا عملی بخشی از رفتار و روابط خارجی یک حکومت اسلامی را صورت بندی و سازمند می نماید یعنی اصل جها در شرایط کنونی نظام بین المللی می پر دازد.بعضی از فقها و اندیشمندان جهان اسلام تقسیم بندی های مفصلی از جهاد در اسلام انجام داده اند اماقاطبه آنان جهاد را به دو قسم کلی تقسیم نموده اند 1- جهاد ابتدایی(آزادیبخش) که به منظوردعوت از کفار و مشرکان به دین مبین اسلام صورت می گیرد و تنها در مقابل تعرض نظامی دشمن هنگام رو به رو شدن با تبلیغ مسلمانان موضوعیت می یابد.2- جهاد دفاعی چنانچه منافع شهرها و کیان اسلام و مسلمانان در خطر افتد مسلمانان با نوع دومی از جهاد روبه رو می گردند که بر تمام مسلمین اعم از زن و مرد پیر و جوان کوچک و بزرگ واجب می شود تا به هر وسیله ای که بتواند دفاع نمایند به نظر می رسد اشغال مناطق ارضی و مرزی یک دولت توسط دولتی دیگر خواه اسلامی یا غیر اسلامی مسلمانان آن سرزمین را در برابر جهاد دفاعی قرار می دهد.امروز علما و اندیشوران اسلامی جهاد را با توجه به قواعد و موازین حاکم بر نظام بین المللی حرمت و اعتبار قلمرو ملی در نظام جهانی و جایگاه حقوق بین الملل که اساس نهادهای بین المللی را شکل می دهد(سازمان ملل.....) در شرایط خاصی مجاز و معتبر می شمارند.بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم کرد ضمن بررسی رویکردهای سنتی رایج و موجود به ایده ای نوین جهت حل مسائل مبتلا به بک نظام سیاسی اسلامی دست یابیم.

کلیدواژه‌ها