نگاهی بر تاثیر چگونگی افزایش قیمت نفت بر اقتصاد و سیاست جهان

نویسندگان

چکیده

قیمت یک عنصر اساسی در اقتصاد جهانی است.افزایش آن در افول اقتصاد جهانی نقش دارد.افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای وارد کننده که فاقد منابع نفت هستند می شود.امامتعاقبا کشورهای صنعتی وارد کننده نفت افزایش قیمت را با بالا بردن هزینه خدمات کالاهای صنعتی و مصرفی خود و سیاست های پولی خنثی می کنند.در این میان تنها کشورهای جهان سوم از افزایش قیمت نفت رنج می برند و شکاف بین کشورهای غنی صنعتی و فقیر توسعه نیافته بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها