صاردات آب ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس:انگیزه ها تجربه ها و چشم اندازها

نویسنده

چکیده

در طول چهارده سال گذشته ایران تلاش های خستگی ناپذیری و مداومی را برای به دست آوردن بخشی از بازار آب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عمل آورده است.این امر سوال های متعددی را در موردانگیزه ها اهداف و علل شکست و موفقیت های این تلاش ها بر می انگیزد.این نوشتار کوششی است برای پاسخ دادن به این سوال ها.در رابطه با انگیزه ها و اهداف سعی شده است نشان داده شود که آنها عمدتا با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است و نه اقتصادی.در ارتباط با علل شکست مذاکرات با قطر و موفقیت آن با کویت نشان داده است که دلیل اصلی عدم توافق با قطر مشارکت ندادن عناصر ذی نفوذ و علت موفقیت در مذاکرات با کویت شرکت دادن این عناصر بوده است.در موردبه درازا کشیده شدن مذاکرات با کویت نیز نشان داده است که علت این امر نگرانی های دولت از وضعیت داخلی کشور بوده است.

کلیدواژه‌ها