طرح مفهومی و نظری مطالعات منطقه ای در سیاست بین الملل

نویسنده

چکیده

یکی از شاخه های نوین روابط بین الملل موضوع مطالعات منطقه ای است که در پاسخ به ضرورت های عینی سیستم بین الملل پا به عرصه حیات نهاده است و هر زور نیز بر اهمیت آن افزوده می شود ولی به علت نوین بودن این حوزه خلاهای نظری بسیاری در آن مشاهده می گردد.
مقاله حاضر به منظور رفع خلاهای مزبور با بهره گیری از نگرش های نظری موجود در حوزه روابط بین الملل و شبیه سازی نگرش های موجود در سایر حوزه ها به ویژه حوزه فنی سعی در ارائه طرحی نظری برای مطالعات منطقه ای دارد.برای این منظور ابتدا برداشت های مختلف از جمله ژئوپلیتیک ارتباطات سیستم تابعه و غیره مطرح گردیده و با شبیه سازی سیبرنتیک برداشت های مذکور را در قالب طرحی نظری سامان بخشیده است.سطوح مفهومی مربوط به شکل گیری و ساخت درونی سیستم تابعه شکل گیری الگو های رفتاری درون منطقه ای و کنترل وساماندهی از جمله سطوح تشکیل دهنده طرح نظری مذکور بشمار می آیند.

کلیدواژه‌ها