رویکرددی تلفیقی از مثلث های اتزیونی و هیرشمن در اجرا وارزیابی سیاست ها

نویسنده

چکیده

آنانی که رهیافت چرخه ای در سیاست گذاری عمومی را به عنوان مبنایی مناسب در بررسیهای سیاستی خود تلقی می کنند. اجرا و ارزیابی سیاست های را از جمله مهم ترین ومشکل ترین مراحل می دانندت که نیازمند دقیق ترین دانش و ابزار است از این رهگذر نویسندگانی همچون اتزیونی و هیرشمن در نوشته های خویش هر کدام از عناصری برای ورود در این عرصه یاد کرده اندنوشتار حاضر با ترکیب این دو نگاه رویکردی تلقیقی در زمینه اجرا وارزیابی سیاست ها را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد

کلیدواژه‌ها