مدرسه عالیه سیاسی

نویسنده

چکیده

در میانه دوره قاجار در نتیتجه برقراری ارتباطات سیاسی گسترده با کشورهای دیگر تاسیس مدرسه ای برای شناخت مسائل مربوط به روابط خارجی و دیپلماتیک و نیز تربیت کادر متخصص سیاسی برای وزارت امور خارجه ضرورت خود را نشان داد با آ نکه این یناز سیاسی در دوره سلطنت ناصر الدین شاه محسوس شده بود اما کار مدرسه عالی سیاسی در دوره مظفر الدین شاه آغاز شد و پس از چند سال فعالیت آموزشی با تاسیس دانشگاه تهران در 1313 کار خود را به صورت دانشکده حقوق و علوم سیاسی ادامه داد

کلیدواژه‌ها