روش شناسی اندیشه سیاسی ابن رشد

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر به روش شناسی اندیشه سیاسی ابن رشد یا فلسفه غرب تمدن اسلامی اختصاص دارد منظور از فلسفه غرب تمدن اسلامی اندیشه های فلسفی است که در آرا و آثار فیلسوفانی چون ابن طفیل ابن باجه و ابن رشد وجود دارد.
این فیلسوفان بر خلاف ابن سینا و ملاصدرا و دیگر متفکران شرق تمدن اسلامی روش شناسی ویژه ای در حوزه دانش سیاسی دارند بنیادی شرعی برای عقل در حوزه سیاست قائلند و در عین حال احکام شرعی سیاست یا سیاست شرعی را به اعتبار یافته های عقل برهانی حمایت و نقد می کنند از این حیث نوعی روش شناسی معطوف به روش تاویل در این بخش ازفلسفه جهان اسلام شکل گرفته است که امروزه به هر منوتیک اسلامی یا هرمنوتیک ابن رشد معروف است مقاله حاضر به توضیح روش شناختی این نظریه و نتایج آن در حوزه دانش سیاسی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها