نگاهی به عوامل تاثیر گذار بر توسعه سیاسی دو کشور هند و کره جنوبی

نویسنده

چکیده

در این مقاله تاکید شده که ظهور دموکراسی در معنای رقابت سیاسی در بسیاری از کشورهای جنوب در کنار محیط مناسب بین المللی به عواملی چند نظیر اراده از بالا آمادگی دولت و قدرت نهادهای مدنی فشار از پایین در عین تاثیر پذیری آنها از علایق طبقات متوسط جدید به بالا وابسته بوده است از اینرو می تواند با ت کیه به قاعده مزبور تحولات سیاسی دو کشور هند و کره جنوبی را مورد تحلیل قرار داد در کره سالهای آخر دهه 1980 در نتیجه فشار نهادهای مدنی طبقات صنعتی و متوسط الیت قدرت با حمایت جناح میانه طرفدار سرمایه داری صنعتی وادار به پذیرش ریسک سیاست رقابتی گردید مورد هند نشان از آن دارد که در تکوین دمکراسی حجزب کنگره به مثابه حزب ناسیونایست بورژوا و مدافع ارزش های دموکراتیک و استقلال کشور در سال های قبل از 1947 و دولت منتخب آن در بعد از 1947 به رغمن شرایط نا مناسب اجتماعی اقتصادی نقش مهمی ایفا کرده اند

کلیدواژه‌ها