گفتگوی تمدنها از منظر سازه انگاری

نویسنده

چکیده

این مقاله تلاشی است برای بررسی جایگاه انگره گفتگوی تمدنها در نظریه روابط بین الملل.از میان نظریه های روابط بین الملل سازه انگاری به عنوان یکی از بسترهای نظری مناست برای جذب این انگاره انتخاب شده است-زیرا این نظریه بر ابعاد هستی شناختی روابط بین الملل –بر ساخته بودن واقعیت بین المللی-و دگرگونی ÷ذیری راه را برای طرح مسائل اخلاقی-هنجاری-و ارزشی که این انگاره بر آنها تاکید دارد –می گشاید .بر این مبنا نثش گفتگوی تمدنها با توجه به دستاوردها و مباحث نظری و فرا نظری مورد توجه این نظریه –مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده حواهد شد که علاوه تر آنکه این نیظریه می تواند در روشن شدن اهمیت و جایگاه انگره گفتگوی تمدن ها راهگشا باشد-خود این انگاره در بسیاری از ابعاد موید و مکمل جدی ترین موضوعات مورد توجه سازه انگاری است .در این مقاله ÷س از نگاهی اجمالی به انگاره گفتگوی تمدنها و اهمیت آن در روابط بین الملل شالوده ها و محورهای اصلی سازه انگاری مورد بررسی قرار می گیرند و ÷س از آن نسبت گفتگوی تمدنها با این مبانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها