مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی و اهمیت استراتژیک ایران

نویسنده

چکیده

سرزمین ایران از یک سو یک تکه حساس جغرافیایی بر روی نقشه جهان و از دیگر سو دارای ویژگی های خاص جغرافیایی و طبیعی و برخوردار از منابع غنی انرژی نلتتذ تفا ئ کلز لست.این عوامل آشکارا تا کنون باز تاب خود را در مسائل سیاسی داخلی و روابط خارجی کشور و استراتژی های قدرت های بزرگ بر جای نهاده است.این پژوهش در پی آن بوده است که به طور خلاصه به معرفی این واقعیات جغرافیایی و باز تاب سیاسی آنها بپردازد.

کلیدواژه‌ها