کنوانیسون جهانی تنوع فرهنگی بررسی زمینه های فکری –تارخی- موضوع و چشم انداز تثویب و تبعات در سیاستگذاری فرهنگی

نویسنده

چکیده

شاید مهم ترین مصوبه سی و دومین اجلاس عمومی یونسکو (اکتبر 2003-پاریس)تصمیم برای طرح و تصویب کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی بر اساس اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی باشد که با اجماع تمام کشورهای عضو یونسکو در سال 2001به تایید رسیده است .در این مقاله ما برآنیم تا زمینه هالی شکل گیری مرجعیت جدید فرهنگی جهانی تر اساس تنوع و تکثر فرهنگی را بشناسیم و نشان دهیم که هم اکنون در سطح جهان جا که به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی ایران نظر موافق خود را نسبت به این کنوانسیون در سال 2005اعلام خواهد کرد-مهم ترین تبعات این تصمیم بر سیاستگذاری فرهنگی در عرصه های کلان و بخشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها