نگرش و گرایش سیاسی مردم (اصلاح طلبی یا محافظه کاری)

نویسنده

چکیده

این مقاله درصدد درک گرایش سیاسی مردم در شرایط کنونی با توجخه به نتیجه آراء در سوم تیر ماه 1384 می باشد. داده های این مقاله که ا زنگرش سنجی وزارت ارشاد تحت عنوان «ارزش ها ونگرش های ایرانیان» در سال 1382 استخراج شده است نشان دهندة آن است که حتی دو سال پیش مطالعات اقتصادی و رفاهی در نزد مردم بیشترین اولویت را دارد و علی رغم مشروعیت بالای نظام سیاسی در نزد مردم‘ مدیران و نخبگان حاکم فاقد مقبولیت لازم هستند‘ لذا مردم در انتخابات به فرد بیرون از هیأت حاکم با شعارهای رفاهی رأی داده اند نه آنکه گرایشات اصلاح طلبان در جامعه دچار بن بست شده باشد.

کلیدواژه‌ها