پارادوکس های قدرت و رفتار منطقه ای آمریکا در عراق

نویسنده

چکیده

سیاست و الگوی رفتاری آمریکا با شواهد و مؤلفه های تناقض آمیزی در حوزة امنیت بین الملل همراه است. آمریکا که قدرت مطلق بین المللی محسوب می شود‘ با آسیب پذیری های بین المللی و منطقه ای روبه رو می باشد که سیاست های آن کشور را تغییر پذیر می سازد.نیروی انتظامی آمریکا را از سایر قدرت های بزرگ‘ گسترده تر‘ و قدرت اقتصادی آن از اتحادیة اروپا بیشتر‘ و از سه کشور ژاپن ‘ روسیه و چین دارای قابلیت اقتصادی پرتوانتری است. اما ‘ سیاست خارجی آمریکا در قالب کشورهای امپراتوری قرار گرفته تا نقش یک امپراتور را در روابط بین الملل ایفا کند که می توان آن را در قالب الگوهای عملیات پیش دستی کننده‘ مخالفت با گسترش سلاح های استراتژیک و اعمال کنترل تسلیحات مشاهده نمود.ای روند نتایج و پیامدهای کاملاً ناهمگونی برای آمریکا به وجود آورده است و شکل بندی های استراتژی امنیت ملی دولت بوش با انتقادات همه جانبه و سر درگمی قابل توجهی روبه رو شده است که به هستة اصلی سیاست امنیتی بوش مربوط است. بنابراین‘ استراتژی امنیت ملی و روند مداخله گری آمریکا در خاورمیانه بر اساس این گونه چالش ها و انتقادات با تغییراتی همراه خواهد شد. در روند جدید دیپلماسی فشار را می توان به عنوان گزینة بدیل برای استراژی عملیات پیش دستی کننده تلقی نمود.

کلیدواژه‌ها