مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی هابز

نویسنده

چکیده

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران‘ نگرش جدید به مفهوم سیاسی در بستر اندیشة مدرن‘ با دیدگاه های «توماس هابز» آغاز می شود. در واقع‘ او با بهره گیری از روش شناسی علمی جدید‘ با محور قراردادن مفهوم قدرت درحوزه علم سیاست تلاش نمود تا به ماهیت و چگونگی آن پی ببرد. «لویاتان» به عنوان بزرگترین و شاید یگانه اثر منحصر به فرد و شاهکاری بی نظیر در زمینه فلسفه سیاسی در زبان انگلیسی کتابی است که بیش از دیگر آثار هابز تلاش اورا بر تدقیق مفاهیم نظیر علم سیاست ‘ حقوق ‘ قدرت سیاسی و حاکمیت به نمایش می گذارد. وی در منظومة فکری خود تلاش می نماید تا تفکر سیاسی را از قید سنت و توسل به اصول متافیزیکی رها نموده و تفکر سیاسی را به عنوان دانشی مستقل‘ بر اساس واقعیت بیرونی استوار نماید. از این رو‘ در نوشتار حاضر جهت در ک هر چه بهتر اندیشه سیاسی هابز به زمینه های اجتماعی‘ روش تحلیل‘ شیوه نگرش و چشم انداز جدیدی که وی از قدرت سیاسی ارائه میکند‘ توجه می نماییم .

کلیدواژه‌ها