نگاهی به مشکل سیاست گذاری عمومی در ایران درقالب جامعه شناسی سازمان ها و با بهره گیری از مفهوم مرجعیت

نویسنده

چکیده

در این مقاله از چارچوب های نظری و مفهومی جامعه شناسی سازمان ها و تحلیل مرجعیتی سیاست های عمومی برای بررسی مشکل سیاست گذاری عمومی در ایران بهره برده می شود. جامعه شناسی سازمان های این فرصت را پیش روی ما می گذارد تا در سه سطح درون سازمانی‘ میان سازمانی در کشور ومیان سازمانی در عرصه جهانی ‘ به بررسی موضوع بپردازیم . مفهوم مرجعیت نیز زمینه بررسی مرجعیت های بخشی‘ کلی و جهانی و ابهام ها وپیچیدگی های آن در ایران را ‘ فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها