مهندسی سؤال: راهنمای عملی طرح سؤال پژوهش

نویسنده

چکیده

طرح سؤال پژوهش یکی از اساسی ترین مراحل در پژوهش اجتماعی است. بسیاری از پژوهش ها به نتیجه نمی رسد چرا که اساساً پرسشی دقیق در ابتدای کار وجود نداشته است. سؤال پژوهش ‘ سنگ بنای اولیه تحقیق است که اگر کج نهاده شود‘ بنای پژوهش را متزلزل نموده و سرانجام آن را به بی راهه خواهد برد. اما با وجود اهمیت سؤال پژوهشی در تحقیقات علوم اجتماعی‘ کتاب ها و مقاله های مربوط به مباحث روش تحقیق کمترین حجم خود را به این امر اختصاص داده اند‘ در این مقاله با استفاده از تکنیک های عملی سعی شده تا دانشجویان با پیچیدگی های طرح سؤال پژوهش آشنا شوند و با به کارگیری این تکنیک به سؤال دقیق و شفاف دست یابند.