اصلاحات و سیاستهای نوگرایی رضا شاه و تأثیر آن بر قدرت و نفوذ روحانیون در ایران

نویسنده

چکیده

در سال 1299 رضاخان‘ فرمانده تیپ قزاق مستقر در قزوین‘ با کودتا به قدرت رسید و با تاجگذاری در سال 1305 به سلسله قاجار پایان داد و به عنوان اولین پادشاه سلسله پهلوی برای اولین بار در ایران اقدام به یک سری اصلاحات برنامه ریزی شده جهت تثبیت خود و ایجاد یک حکومت و جامعه غیر مذهبی‘ الهام گرفته از غرب به خصوص آتاتورک در ترکیه‘ کرد. در آن زمان مذهب اسلام و روحانیون‘ مخصوصا بعد از حضور موثر و رهبری نهضت تنباکو و مشروطه‘ قدرت و نفوذ زیادی در جریانات سیاسی و اجتماعی ایران داشتند سؤال اصلی این مقاله حول محور نحوة تأثیر اصلاحات و سیاستهای نو گرایی رضا شاه بر نفوذ و قدرت مذهب و روحانیون در سیاست و جامعه ایران است. فرضیه اصلی نگارنده این است . که رضا شاه با اصلاحات خود در ارتش‘ نظام قضایی‘ آموزشی‘ و وقف باعث کاهش نفوذ و قدرت مذهب و روحانیون در جامعه ایران در سالهای1299 تا 1320 شد.