فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی مطالعه تطبیقی کره و ایران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر به بحث پیرامون یکی از مهمترین موانع توسعه سیاسی‘ یعنی مانع فرهنگی اختصاص یافته است و به نحوی تطبیقی نقش فرهنگ سیاسی در ضعف توسعه دموکراتیک ایران و کره جنوبی بررسی می کند‘ نگارنده طی مقاله می کوشد با تکیه بر مطالعات تجربی و تحلیل گفتمان های سیاسی‘ حضور فرهنگ سیاسی سنتی را در فرآیندهای سیاسی معاصر کره و ایران ‘ به ویژه رابطة ان را با عملکرد های اقتدار گرایانه نظام سیاسی در این دو کشور‘ به تصویر کشد. در این مقاله برای پرهیز از گسترده شدن بحث و کلی گویی‘ حیطه فرهنگ سیاسی به نگرش نسبت به مشارکت و رقابت و توسعه سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت محدود شده است‘ نگارنده نشان می دهد که نگرش سنتی دربارة مشارکت و رقابت هنوز در میان مردم و والیت سیاسی دو کشور حاکم است.