امریکا به عنوان جامعه ای استثنایی

نویسنده

چکیده

مردم امریکا جامعه خود را یک جامعه استثنایی تلقی می کنند‘ استثنایی به این معنی که گر چه از لحاظ گونه شناسی تمدن امریکا به همان مقوله فرهنگ و تمدن اروپایی تعلق دارد‘ با آن تفاوتهای اساسی نیزدارد. در این مقاله این احساس«استثنایی بودن» مورد بررسی قرار می گیرد. هدف مقایسه جامعه آمریکا و اروپا و بررسی مشترکات و تفاوتهای آنها نیست‘ بلکه با تأکید بر جامعه آمریکا ‘ و از طریق بررسی و تکامل آن‘ پدیده استثنایی بودن بررسی خواهد شد؛ هم زمان به تعارضات موجود بین اصول‘ اندیشه ها و شرایط عینی حاکم خواهیم پرداخت