نیکولوماکیاولی: چه نام بزرگی! چه ستایشی!

نویسنده

چکیده

این مقاله توصیفی‘ روشنگر اندیشه سیاسی نیکولو ماکیاولی‘ متفکر سده پانزدهم و شانزدهم ایتالیاست. در این مقاله گفته شده است که هیچ کس به اندازه او وضع و حال نابسامان ایتالیا را در نیافت و برای بیرون آمدن از آن راه حل مناسب تری نشان نداد. وحدت سراسری ایتالیا و تشکیل یک حکومت مقتدر هدف اصلی ماکیاولی بود که به صورت تفکری ناسیونالیستی خود را نشان داد. او معتقد بود که فقط با رهبری شهریاری که در راه این هدف هیچ گونه ملاحظه انسان دوستانه‘ اخلاقی‘ دینی با نوع پرستانه نباید در کارش سستی آورد می توان به وحدت سراسری ایتالیا دست یافت. او می دانست در سیاست همیشه یا اغلب به صورتی عمل نمی کنند که می گویند. او با روش خود تلاش در راه کسب قدرت را به خوبی پادشاهی و در گفتارها درباره حکومت جمهوری نظر داد. ماکیاولی به فرمانروایان توصیه کرد با استفاده از هر تاکتیک یا فنی که لازم باشد قدرت خود را حفظ کنند و گفت فرمانروایان که در پی دولت آرمانی اند فقط وقت تلف می کنند.