روند نوگرایی اسلامی در آسیای مرکزی

نویسنده

چکیده

پس از فروپاشی اتحاد شوروی جمهوریهای آسیای مرکزی که از دیر باز بخشی از جهان اسلام را تشکیل می دادند‘ به این مجموعه کشورها پیوستند. این سرزمین ها که قبل از استقرار نظام کمونیستی پیوندها ی عمیق و وسیعی با کشورهای اسلامی به وجود آورده بودند‘ با اجرای برنامه های نوسازی کمونیستی در مسیری متفاوت با دیگر ممالک اسلامی قرار گرفتند. در جهت تبیین تجارب مشترک مسلمانان آسیای مرکزی و دیگر مسلمانان جهان‘ در این مقاله یکی از تجارب مشترک آنان بررسی شده است. در سالهای پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم جریان وسیعی در کشورهای اسلامی برای جبران عقب ماندگی مسلمانان به وجود آمد. امواج این تحول به سرزمین های آسیای مرکزی و قفقاز نیز گسترش یافت. این مقاله به تجربه نوگرایی اسلامی در آسیای مرکزی پرداخته است.