مداخله امریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران در دیوان داوری ایران و امریکا

نویسندگان

چکیده

با استقرار جمهوری اسلامی ایران‘ تحریم اقتصادی یکجانبه به حربه اصلی امریکا برای اعمال فشار بر دولت نو پای ایران بدل شد. پس از تصرف سفارت امریکا در تهران و نیز طی سالهای جنگ عراق بر ضد ایران‘ امریکا تحریمهای متعددی در مورد ایران به اجرا گذارد. با پایان یافتن جنگ امریکا به منظور اخلال در توسعه اقتصادی ایران بر مداخلات خود افزود و تحریمهای جدیدی برقرار کرد. تصویب بودجه 20 میلیون دلاری برای بی ثبات کردن اوضاع ایران و تصویب قانونی برای مجازات شرکای اقتصادی ایران موسوم به قانون داماتو-کندی در سال 1996 از جمله آخرین اقدامات آمریکا در این زمینه است.از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران‘ این اقدامات آمریکا مغایر معاهدات دو جانبه‘ به خصوص عهد نامه مودت 1955 و توافقات الجزایر‘ و همچنین مخلف با اصول حقوق بین الملل عام‘ خصوصا نقض آشکار اصل عدم مداخله در امور دولتهای دیگر است. در مقابل اقدامات یاد شده‘ ایران در 21 مرداد 1375 (12 اوت 1996) ‘ با تقدیم دادخواستی به دیوان داوری ایران و امریکا ‘ خواهان رسیدگی دیوان به مداخلات امریکا شده است.