علوم سیاستگذاری و دستاوردهای آن برای ایران

نویسنده

چکیده

این مقاله نخست به معرفی تحلیلی یکی از شاخه های علوم سیاسی که کما بیش در ایران ناشناخته مانده است می پردازد و سپس دستاوردهای احتمالی آن را برای جامعه ایران و به ویژه پژوهشگران علوم سیاسی مطرح میکند. علوم سیاستگذاری عکس العملی است به تقاضای روز افزون جامعه و نهادهای عمومی آن از سوی سیاستدانان برای حل مشکل و بحرانهای سیاسی‘ اجتماعی و اداری‘ به نظربرخی از اندیشمندان ‘ علوم سیاسی با محدود کردن خود به بحثهای کلی‘ کمتر به حل مشکلات واضح‘ عینی و روزمره جامعه همت گماشته است؛ اما با ابداع علوم سیاستگذاری در بطن علوم سیاسی این مهم جامه عمل خواهد پوشید . گسترش علوم سیاستگذاری پای پژوهشگران علوم سیاسی را در ایران‘ بسان دیگر کشورهایی که این رشته در آنها توسعه یافته ‘ به تحقیقات کاربردی و اموراداری دولتی باز می کند و علوم سیاسی را به نیازهای واضح و روزمره جامعه متصل میگرداند. از سوی دیگر‘ پژوهشگران علوم سیاستگذری می تواند در زدودن ابهام از برخی اندیشه ها در ایران کنونی و طرح مباحث واضح اجرایی کشور مؤثر واقع شود.