گزارشی از دوره مطالعات عالی مرکز دانشگاه اروپایی برای مطالعات صلح

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت آموزش و باز آموزی در سطح بین المللی و در جهت تقویت و بهبود مهارتهای شخصی و بهره وری از آن در فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی برای شرکت در دوره مطالعات عالی مرکز دانشگاه اروپایی برای مطالعات صلح اقدام نموده‘ پس از کسب پذیرش با مأموریت دانشگاهی عازم اطریش شدم. مقاله زیر گزارش مختصری است از اهداف و برنامه های این مرکز و آنچه در دوره رهار 1996 گذشت.