چین بزرگ ؛ قدرتی فراتر از مرزهای ملی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر می کوشد عاملی را که نقش بسزایی در تبدیل کشور چین‘ «چین بزرگ» به قدرتی بزرگ و جهانی در قرن بیست ویکم ایفا می کند مورد بررسی قرار دهد. عامل مورد بحث‘ پیوندهای سنتی و معاصری است که چینی ها را در سطح جهان به یکدیگر پیوند داده و به قدرت یابی چین و تبدیل بالقوه آن کشور به قدرتی جهانی کمک کرده است.مقاله حاضر به چگونگی وچرایی مطلب فوق پرداخته‘ قصد دارد نشان دهدکه چین به مراتب از یک سرزمین محصور شده در مرزهای جغرافیای بزرگتر است و پیوندهایی که این مردم را به یکدیگر متصل ساخته در آینده چین را به یک قدرت جهانی مبدل خواهد ساخت. عامل مزبور باید‘ در کنار دیگر عوامل‘ درتمام تجزیه و تحلیل های مربوط به چین آینده‘ قدرت بزرگ جهانی قرن بیست و یکم‘ مورد توجه قرار گیرد. منظور از مفوم «چین بزرگ» مجموعه ای است متشکل از ساکنان جمهوری خلق چین ‘ هنگ کنگ ‘ تایوان‘ ماکائو و چینی های خارج از کشور (خواچیا) که عمدتا در کشورهای آسیای جنوب شرقی (برای مثال سنگاپور‘ مالزی و..) سکونتدارند یا در کشورهای غربی به سر می برند.