کمکهای خارجی : برای توسعه یا علیه توسعه

نویسنده

چکیده

گستردگی و پراکندگی مفهوم و معنای کمک‘ به تنوع و پیچیدگی خود جوامع انسانی است. این مفاهیم ومعانی درطول تاریخ بشر تحولات بسیاری را به خود دیده است. به طوری که کمک به حفظ امنیت فردی انسان اولیه‘ تاکمک با هدف حفظ و تداوم سلطه قدرتهای بزرگ تغییر شکل و ماهیت داده است. اما محدوده بحث این مقاله کمکهای خارجی بعد از جنگ جهانی دوم می باشد. کمک خارجی در این مفهوم عبارت است از انتقال سرمایه و دارایی از یک کشور غنی به کشور نیازمند . در این رابطه هر چند دهنده کمک ممکن است یک دولت ‘ بنگاه خصوصی و یا بین المللی باشد‘ ولی گیرنده کمک ‘ به طور عام دولتهاهستند.