آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی و چهار دهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

نویسنده

چکیده

حقوق تطبیقی‘ که فوایدی انکار ناپذیر دارد‘ جای خود را در جهان امروز باز کرده است و نهادها‘ انجمنها وموسسات آموزشی و پژوهشی گوناگون د رسراسرجهان در این زمینه فعالیت دارند. در دانشکده های حقوق معتبر دنیا این رشته به صورت درس اجباری یا اختیاری تدریس می شود و مؤسسات حقوق تطبیقی د رکشورهای مختلف به آموزش و پژوهش یا تنها پژوهش در این رشته می پردازند. کتابها ومجله های فراوانی در حقوق تطبیقی انتشار می یابد. کنگره و سمینارهای متعددی به منظور مطالعات تطبیقی برگزار می گردد و این مطالعات برای مقاصد مختلف‘ از جمله اصلاح و تکمیل قوانین ملی‘ بکار گرفته می شود یکی از نهادهای بنام که حدود هفتاد سال درراه گسترش حقوق تطبیقی فعالیت داشته و کنگره های بزرگ و پرآوازه ای در این زمینه تشکیل داده است‘ آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی استکه برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی را در تابستان امسال تدارک می بیند. برای آشنایی حقوقدانان ایرانی با کار آکادمی و کنگره یاد شده و با امید به همکاری بیشتر آنان در کارهای حقوق تطبیقی ‘ بویژه در سطح جهانی‘ شایسته است که اطلاعاتی در این باده در اختیار آنان گذارده شود.