گرسنگی در جهان امروز

نویسنده

چکیده

در دنیای امروز دو گروه کشورهای فقیر و مرفه در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند و اخبار مربوط به ازدیاد فقر و گرسنگی و نتایج مرگبار ناشی از آن هر روز زینت بخش صفحات مطبوعات و کتب تحقیقی مختلف است . آمار و ارقام تکاندهنده می باشند . بین 500 تا یک میلیارد انسان در دنیای سوم دچار عوارض کم غذایی یا گرسنگی هستند و بر آورد بانک جهانی رقم 800 میلیون نفر را برای سال 1979 نشان می دهد. بعبارت دیگر می توان گفت که در این سال 40 درصد از مردمان "جنوب" در فقر مطلق بسر می برده اند که بیشترین آنها در آسیای جنوبی و شبه صحرای آفریقا زندگی می کنند . فقط در قاره آفریقا بیش از سیصد میلیون نفر گرسنه وجود دارد.
در سال 1981 نزدیک به پنجاه میلیون انسان بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را ازدست داده اند که این رقم بیش از مجموع قربانیان جنگ جهانی دوم می باشد. طبق بر آوردهای آماری حدود 86% از مرگ ومیر انسانها ناشی از سوء تغذیه و گرسنگی است.
در حالیکه بعنوان نمونه در سال 1982 حدود 120 میلیون کودک پا به عرصه وجود نهاده اند که 80 میلیون آنها در کشورهای به اصطلاح جهان سوم متولد شده اند . درهمین سال حدود 15 میلیون نفر کودک زیر پنجسال از سوء تغذیه حیات خود را از دست داده اند .البته آمارهای دیگر این رقم را بین 20 تا 25 میلیون قید می کند یعنی بطور متوسط درهر ثانیه یک کودک در جهان سوم جان خود را ازدست می دهد.