تأملی درخصوص پویایی «اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی» (آسه آن)

نویسنده

چکیده

در ژوئیه 1997 اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی سی امین سالگرد خود را در کوالالامپور با پذیرش دو کشور میانمار (برمه) و لائوس جشن گرفت. «آسه آن» طی سی سال حیات خود از یک اتحادیه غیر ه مطرح در سطح بین المللی به پویا ترین سازمان منطقه ای جهان مبدل شده است. موفقیت بزرگ «آسه آن» درتعمیم همکاریهای اقتصادی به حوزه های امنیتی – سیاسی است و این خود ضامن بقاء و پویایی آن اتحادیه شده است. ایجاد جوّ سازنده در منطقه ‘ نهادینه شدن مشارکت منطقه ای ‘ تبدیل اتحادیه به سازمانی فراملی‘ گره خوردن منافع ملی کشورهای آسیای جنوب شرقی با منافع منطقه ای ‘ اولویت دادن به همکاری منطقه ای‘ شکل گرفتن «آسه آن» به عنوان نهادی واحد در مقابل توسعه طلبی های کشورهای زورمدار منطقه ‘ موضع گیریهای مشترک در قبال مسائل منطقه ای و جهانی از دیگر موفقیت های آن اتحادیه است.