فرایندهای سیاسی – اجتماعی و ظهر گفتمان پست صهیونیسم در اسرائیل

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر اندیشه پست صهیونیسم در جامعه اسرائیل است نویسنده با استفاده از بحث های نظری مربوط به تاثیر فرایندهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی بر ظهور گفتمان های فکری برآن است تا به این سوال سیاسی که آیا اندیشه و جنبش پست صهیونیسم می تواند گسست اساسی در اندیشه صهیونیسم محسوب شود و تاثیر مخربی بر جامعه و دولت اسرائیل بگذارد پاسخ دهد . فرضیه این پژوهش آن است که گفتمان ها پس از ظهور خود جنبه قدرتمند ذهنی به خود گرفته و جنبه ایستا پیدا می کنند و از آنجاییکه فرایندهای اجتماعی سیاسی جنبه پویا دارند نمی توانند تحت تاثیر عنصر ذهنی گفتمان ها قرار بگیرند این بحث نظری در مورد ظهور اندیشه پست صهیونیسم و تاثیر آن بر جامعه اسرائیل است .