رابطه ژله ای مفاهیم با مصادیق در اندیشه سیاسی

نویسنده

چکیده

با رواج نحله های هرمنوتیک یا تفسیری به ویژه سیاسی شدن رویگرد مذاهب از جمله اسلام در جهان معاصر موضوع مخاطب و منشا و نیت اولیه متون بحث روز شد و به تبع آن تحولات زیادی در مسایل شناخت شناسی و هستی شناسی به وجود آمد بر اساس آنچه علوم تفسیری به ما ارائه می نماید تحول در مفاهیم واژه ها مسلم و دایمی است و پدیدارها با تحول مفاهیم در ارتباطی ژله ای و تنگاتنگ هستند سیر تطور مفاهیم کندتر از سیر تطور مصادیق می باشد واژه ها بار علمی گرفتن به مفاهیم تبدیل می گردند مفهموم دولت به عنوان بنیادی ترین حجیم ترین و مورد توجه ترین مفهموم در بررسی های اندیشه سیاسی بستگی فراوانی با تحول در نهادها و مناسبات قدرت دارد از همین رو آن رو آنچه مردم جوامع امروزی از مفهموم دولت می یابند با گذشته ها تفاوت چشمگیری دارد مشروعیت حدود و کارکردهای دولت همگام با نوآوری های علمی و اجتماعی متحول می شوند و به تبع آن مفهوم واژه دولت نیز تحول می پذیرد شناخت تحول در این دال و مدلول نیازمند مطالعات عمیقی در حوزه معرفت شناسی و اندیشیه سیاسی است مقاله حاضر کوششی در این راستا است .