گذار بر دموکراسی از چشم انداز بسیج سیاسی

نویسنده

چکیده

این مقاله از دیدگاه نظریه بسیج در راه فهم نظری گذار به دموکراسی می کوشد و درباره وضعیت گذار عوامل وضعیت گذار و اینکه کدام عوامل سبب کشیده شدن وضعیت گذار به دموکراسی می شود بررسی می کند و برای این هدف نیز از جامعه مدنی و جامعه توده ای سخن می گوید مقاله وضعیت گذار را متضمن تحکیم رژیم حاکم از یکسو و احتمال پیدایش رژیم دموکراتیک ازسوی دیگر می داند به شکل گیری گروههای اپوزیسیون در آن پرداخته از لحاظ ساختار رژیم و توزیع منابع قدرت سیاسی نیز بررسی می کند از شواهد تاریخی برای اثبات فرضیه سود می جوید .