نظریه و عمل فاشیسم

نویسنده

چکیده

این مقاله تببین گر چگونگی نظریه و عمل فاشیسم در ایتالیا و آلمان است و بنابراین مفهموم ایدئولوژی فاشیسم کلاسیک را بازشناسی می کند مقاله پس از مطالعه زمینه های تاریخی پیدایی فاشیسم جایگاه ایدئولوژی فاشیسم و زایش آن از لحاظ ماهیت منابع و زمینه های فکری بررسی می نماید در نگاه به بنیادهای ایدئولوژی فاشیسم کلاسیک موضوع پایه : تاریخ طبیعی زندگی انسان ملت و نژاد سیاست جغرافیایی اقتصاد سیاسی و در نگاه به اجزای ایدئولوژی فاشیسم : نظام گرایی دولت گرایی مخالفت با دموکراسی با لیبرالیسم و فرد گرایی و باسوسیالیسم رامی سنجد دولت کورپوراتیو راتوضیح می دهد و پس از سنجش و ارزیابی نهایی به نتیجه گیری می پردازد .