تحلیلی برایده ضرورت تولید علم و دانش درایران اسلامی

نویسنده

چکیده

از آنجا که دو ویژگی اصلی انقلاب اسلامی ایران آگاهی و دین باوری بوده است بنابراین می توان آنرا نقطه عطفی در تحولات فکری و اندیشه ای مردم ایران به حساب آورد همانگونه که در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی به لحاظ کیفی و کمی عملاً تغییرات اساسی در عرصه های دانشگاهی و حوزوی به وجود آمد روند تحولات فکری در اثر تلاش نیروهای دین باور و اسلام گرا که از پشتوانه تاریخی و و هویتی در این سرزمین برخودار بوده اند هرچند با تاخیر اما به نفع آنها به پیش رفت و با پیروزی انقلاب اسلامی میدان عمل و آزمون فراخ پیش روی آنان قرار گرفت از آنجا که انقلاب اسلامی علیه وضعیت موجود در دو بعد داخلی و خارجی پدیدار گردید برای دوام درقالب جمهوری اسلامی ایران نیازمند کسب تواناییهای مناسب در دو بعد مذکور می باشد و همین امر ضرورت تولید علم در جامعه اسلامی را فراهم می کند چرا که تولید علم هدف عالیه انقلاب اسلامی را که بر اساس معرفت دینی بتواند در مقابل دستاوردهای نوین بشری همگامی داشته باشد و در جهت تکوین تمدن اسلامی جمهوری اسلامی ایران را وارد مراحل تکاملی و رو به رشد نماید در این مقاله سعی شده ضمن تحلیلی علیه بر ایده ضرورت تولید علم در ایران اسلامی وضعیت علم و دانش در ایران در طی 25 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و موارد ده گانه ای به عنوان ملزومات تولید عمل ر ایران معرفی شود .