پیامدهای امنیتی فساد اقتصادی – سیاسی در کشورهای در حال توسعه

نویسنده

چکیده

فساد اقتصادی و سیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها باشرایط اقتصادی اجتماعی و ایدئولوژیک متفاوت مشاهده می شود در نتیجه جلوگیری از این پدیده به یکی از اصلی ترین نگرانی های جامعه بین الملل تبدیل شده است با درک علل و پیامدهای فساد می توانیم برنامه های ضد فساد موثری برای رویارویی با یکی از عومل مهم توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی طرح ریزی کنیم سازمان های جهانی پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی ار مهمترین نگرانیهای مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار شناسایی کرده اند در تمام جوامع چه دموکراتیک چه اقتدار گرا نوعی فساد مشاهده شده است اما پدیداری فساد سیستماتیک نشان دهنده این واقعیت است که منابع تخصیصی برای مصارف عمومی به طور موثر مدیریت نشده و به مصارف شخصی یا گروهی مفسدین و خلافکاران جامعه میرسد از جمله هزینه های فساد اقتصادی و سیاسی می توانیم به افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و به یکدیگر اشاره کنیم این پندار در مردم تقویت می شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منابع ملی را به یغما برده و حیف و میل می کنند این دیدگاه منفی نسبت به دولت می تواند به بحران های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی درسطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقه ای و بین المللی منتهی شود بدون برنامه ریزی برای مبازه جدی و مستمر با فساد نباید امیدی به موفقیت برنامه های توسعه داشت .