فناوری اطلاعات و حاکمیت

نویسنده

چکیده

فناوری اطلاعات از یکسو به عنوان فناوری آزادی توانایی های مردم برای دستیابی به داده ها و برقرار کردن ارتباط را گسترش می دهد و از سوی دیگر این امکان را برای دولتها فراهم می آورد تا صافی هایی در مسیر پایگاه های اینترنتی قرار دهند و تحت پوشش مقابله با مطالب غیر اخلاقی مسیر تعداد قابل ملاحظه ای از پایگاه ها را به منظور مقابله با حرکتها و دیدگاه های سیاسی و مهار آنها مسدود کنند متن اجتماعی ماتریس خاصی از روابط اجتماعی از جمله روابط سیاسی است جامعه ای که روابط موجود در ناخصوصیات احترام به مردم سالاری و حقوق بشر داشته باشند متن اجتماعی متفاوتی در قیاس به جامعه دارد که خصوصیات استبدادی و فاشیستی بر روابط آن حاکم است در حالت اخیر از فناوری اطلااعت برای مهار روابط اجتماعی و مردم استفاده می شود و درحالت اول مشروعیت حکومت بر رضایت مردم استوار خواهد بود برای درک بهتر آنچه گفته شد در مقاله حاضر مفهموم حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت تاثیر جهانی سازی بر این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد .