بر شانه های لاسول تا مرز بی مرزی درسیاست گذاری

نویسنده

چکیده

جنبه لاسولی سیاستگذاری عمومی حکایتی تحسین انگیز از نگاه تیزبین تحلیلگری است که چهارچوب ملی اندیشه تصمیم گیری برای دولت های مرزپسند را در فراخنای مسایل گریز جهانی ناکافی و کوچک می پندارند بر شانه های اندیشه لاسول است که روندها و فرایندهای جهانی جای خود را در دل ملاحظات سیاستگذاری عمومی می یابند و قاعدی جدید را تصمیم گیری و اجرای سیاستها پی می ریزند .