چه عواملی در توسعه علوم سیاسی و روابط بین الملل موثر افتاد

نویسنده

چکیده

علم سیاست یک علم بین رشته ای و چهارراهی است که علوم مختلف درآن به هم می رسند ا ین ویژگی سبب می شود تا به رغم محافظه کاری علم سیاست هرتحولی که در سایر رشته های علوم اجتماعی به وجود می آید تاثیر خود را بر این علم بگذارد نوآوری های علوم سیاسی در نیمه دوم قرن بیستم بیشترمروبط به دیدگاه هایی میشود که در فلسفه علم و هستی شناسی شکل گرفته اند هرمنوتیک نشانه شناسی و جهان ذهن یا IMAGINAIRE بحث های بدیع و جالبی رادر حوزه علوم سیاسی پدید آورده اند که بهمراه با تحولاتی درزمینه های عینی رخ داده است گویی ما رابه عصرجدیدی ازمطالعه علوم سیاسی رهنمود شده اند .