سیاست گذاری نو آوری : عوامل جغرافیایی و اقتصادی موثر بر نوآوری های تکنولوژیک

نویسنده

چکیده

توسعه تکنولوژیک اساسا یکی از منابع پویایی سیاسی و طبقاتی یک جامعه است یک نوآوری تکنولوژیک می تواند طبیعت و ساختار مرزبندی های سیاسی – اجتماعی یک جامعه را تغییر دهد این امر با تحول سیستم اقتصادی و حرفه ای با خلق تقسیم کارجدید اقتصادی – اجتماعی با ایجاد طبقات و اقشارجدید با ترمیم و اصلاح منابع قدرت باجابجایی قدرت از یک طبقه به طبقه دیگر یا ازیک حوزه یه یگ حوزه دیگر و یا با جایگزینی روابط جدید قدرت تحقق می پذیرد دراین مقاله ابتدا تعریفی از ابتکارات ارایه می شود و مفهوم ابتکاارات جدیدی افزایشی که ابتکاراتی قابل پیش بینی و قابل برنامه ریزی می باشند مبنای بحث این مقاله قرار خواهد گرفت سپس روش تحقیق این مقاله رابرای ارزیابی فرضیه ها مورد بحث قرار می دهیم از هر تئوری مورد بحث فرضیه فرضی های عملیاتی متغیر های و شاخص هایی استخراج گردیده تا آنها را در محک آزمایش تجربی قرار دهیم تئوری های مورد بحث در این مقاله بر متغیر های متنوعی به عنوان عوامل موثر بر ابتکارات تاکید داشته اند برخی ابتکارات را ناشی از ویژگیهای جغرافیایی و تسهیل ارتباطات بین موسسات می دانند و بعضی آنرا تابعی از عوامل اقتصادی و مقتضیات بازار می دانند .