نظریه پردازی در همگرایی اروپایی ، گذر از نظریات فراگیر به نظریات بخشی

نویسنده

چکیده

ظهور و توسعه نهادهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی در اتحادیه اروپایی که همگی گسترش و تعمیق همگرایی اروپایی را هدف دارند جایگاه ارزشمندی را برای مطالعه نظری ایجاد کرده است انجام تحقیقات پیرامون تحولات اتحادیه اروپایی به عنوان یک زیر شاخه تخصصی بدون شناخت ابعاد نظریه پردازی در گذشته و حال موضوع همگرایی اروپایی امکان پذیر است دراین مقاله کوشش شده است با بررسی رویکردهای اصلی نظریه پردازی در همگرایی اروپایی روند تکامل این نظریات از نظریات فراگیر با نگرش تک سطحی به سوی نظریات بخشی که تاکید بر مطالعات چند سطحی دارند ترسیم شود در ابتدای مقاله با طرح مساله روند جدید مطالعات نظری که می کوشد شیوه توجه به چند سطح تحلیل ار جایگزین مطالعات فراگیر مبتنی بر یک سطح تحلیل کند اهمیت بازنگری در نظریات همگرایی اروپایی مورد توجه قرارگرفته است در قسمت بعدی نظریات فراگیر شناخته شده مرتبط با همگرایی اروپایی با تکیه بر آخرین نوشته ها ارزیابی شده و دراین رابطه تئوری های کارکرد گرایی نوکارکرد گرایی میان ملتی فدرالیسم وابستگی متفابل و میان دولتی به بحث اجمالی گذشته شده اند در ادامه به نظریات جدیدی پرداخته شده است که رویکردی متفاوت با نظریات قبلی دارند و می کوشند درقالب های جدید ترکیبی و یا فرا رشته ای مسایل همگرایی اروپایی را ارزیابی کنند .