هایک و دموکراسی قانونی

نویسنده

چکیده

با پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم میلادی عملاً هیچ رژیم سیاسی در جهان نیست که درصدد مشروع جلوه دادن خود به عنوان یک رژیم دموکراتیک برنیامده و پرچم دموکراسی را بر فراز مزرهای خود برنیافراشته باشد امروز دیگر بحث بر سر این است که شکل بهتر و کارآمد تر دموکراسی چیست ؟ آنچه که امروز چشم اندازهای جهانی دموکراسی را برجسته می سازد توجه به این نکته است که الگوهای رایج دموکراسی نمایندگی اکثریت در سطح ملت –دولت ها به واسطه فرایندهای جهانی شدن زیر سوال رفته اند اگر دولتهای دیگر نمی توانند فرایند های اقتصادی و سیاسی ملی را به نام مردم کنترل کنند پس می توان گفت که دموکراسی حتی به عنوان یک ایده آل هم زیر سوال رفته است فریدریش فون هایک از جمله اندیشه ورزانی است که سعی دارد با نقد دموکراسی های نمایندگی و نظام های قانون گذاری کنونی شکلی جدیدی از دموکراسی تکثرگرا را ارایه نماید تا امکان گفتگو مذاکره و مشارکت دموکراتیک در مورد تمام تفاوت ها را فراهم نماید او معتقد است که نه دموکراسی های نامحدود بلکه فقط دموکراسی قانونی است که می تواند آزادی را محور کار خود قرار دهد .