مقدمه ای برنظریه و نقد پسا استعماری

نویسنده

چکیده

مطالعات پسا استعماری در واقع یکی ازحوزه های مطالعات جدید در مورد کشورهای موسوم به جهان سوم است مطالعات پسا استعماری نگرشی است انتقادی به مجموعه ای از رهیافت های نظری که با تاکید بر پیامدهای استعماگرایی به تحلیل گفتمان استعماری می پردازد این مقاله در پی شناخت موقعیت کنونی کشورهای جهان سوم از طریق بازاندیشی و تحلیل انتقادی تاریخ گذشته و نیز پژوهشی درباره حکومت های استعماری مساله هویت و مطالعات فرهنگی و ... است .
کوشش این مقاله درنقد پسا استعماری در واقع به چالش کشیدن نژاد پرستی قوم محوری و غیریت سازی سرکوبگرانه غربی است که با تولیدات فرهنگی ادبیات و ... به پیش می رود .